Home Council Home Previous Councillors  Elections
Cartref Ty Cyngor Cynghorwyr Blaenorol  

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

Result of Uncontested Election

Sir Ceredigion County

Etholiad am 10 Cynghorydd Cymuned/Election of 10 Community Councillors

Dydd Iau 3 Mai 2012 / Thursday 3 May 2012

Yr wyf fi, y mae fy llofnod isod, yn tystio drwy hyn mewn perthynas a’r etholiad uchod, i’r personau canlynol gael ei ethol yn briodol heb wrthwynebiad fel Cynghorwyr Cymuned dros y Gymuned a enwyd.

I, being the Returning Officer at the above election, report that the persons whose names appear below are duly elected Community Councillors for the said Community without a contest.

Cymuned:

Community… LLANSANTFFRAED

Cyfenw

Surname

1

Enwau Eraill yn llawn

Other names in full

2

Disgrifiad (os oes un)

Description

(if any)

3

Cyfeiriad y cartref yn llawn

Home address in full

4

Penderfyniad y Swyddog Canlyniadau fod y papur enwebu yn di-rym neu reswm arall pam na chaiff person a enwebwyd barhau i fod felly

Decision of Returning Officer that nomination paper is invalid, or other reason why a person nominated no longer stands nominated    5

COLLEDGE GRAHAM EDWARD   PLEASANT VIEW, 

ALLTGOCH

LLANRHYSTUD

CEREDIGION

SY23 5BZ

 
HAYFIELD HARRY   BELMONT

BRIDGE STREET

LLANON

CEREDIGION

SY23 5HA

 
HUGHES JAMES RETIRED LLYS Y WAWR

LLANON

CEREDIGION

SY23 5HQ

 
JAMES MEURIG PLAID CYMRU –

THE PARTY OF WALES

 

DOLENNOG

LLANNON

CEREDIGION

 
LAWTON MALCOLM JOHN   FOURACRES

BONT ESTATE

LLANON

ABERYSTWYTH

SY23 5LT

 
LEWIS GERALLT ELFYN PLAID CYMRU – THE PARTY OF WALES PENDRE

HEOL LLAIN PRYSG

LLAN-NON

CEREDIGION

SY23 5HZ

 
LLOYD LODWICK   ADSOLWEN

LLANNON

CERDIGION

SY23 5LG

 
MORGAN DENNIS   FRONFOEL UCHAF

LLANON

SY23 5LZ

 
REED IORWERTH OWEN RETIRED GORWEL

LLANON

CEREDIGION

SY23 5HT

 
TOMLINS BRYAN CHARLES RETIRED WEST WINDS

STRYD YR EGLWYS

LLANON

CEREDIGION

 

Y mae’r personau nad oes cofnod gyferbyn â’u henwau yng ngholofn 5 wedi’u henwebu’n gyfreithlon ac yn parhau i fod felly.

The persons opposite whose names no entry is made in column 5 have been and stand validly nominated.

DYDDIEDIG / DATED 10/4/2012

…………BRONWEN MORGAN....……….

(Swyddog Canlyniadau / Returning Officer)

                    
   Diweddariad olaf  12/05/17        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   12/05/17       Copyright & Privacy     Webmaster