Home

Llansantffraed Church

       

Adre

Eglwys Llansantffraed

       

Clwb y Goleuni      The Light Club

Mae Clwb y Goleuni yn cwrdd bob nos Fercher yn Eglwys y Plwyf Llansantffraed rhwng 5.00 a 6.00y.h. ac mae'n cael ei redeg ar ffurf Ysgol Sul.  Mae'n agored i blant rhwng yr oedran o 4 ac 11.  Er mai yn yr Eglwys mae'r clwb yn cwrdd ac er mai aelodau yr Eglwys sy'n ei redeg mae Clwb y Goleuni yn agored i bawb yn y pentref sydd ‚ diddordeb mewn ymuno. The Light Club is a Sunday school-style club that meets every Wednesday evening at Llansantffraed Parish Church between 5.00 and 6.00p.m.  It is open to all children between the ages of 4 and 11.  Although it takes place in the Church and is run by Church members, the club is open to everyone in the village who is interested in joining.

Yn ystod yr awr mae'r plant yn dysgu am yr Iesu trwy storÔau, gemau, gwaith celf, caneuon a gweddi ac ar y diwedd maent yn mwynhau diod a bisgedi gyda'u gilydd.  Rydym yn dilyn cwrs yr Undeb Cristnogol sy'n addas iawn i blant ifanc.  Rydym yn mwynhau awyrgylch ysgafn ac anffurfiol ac mae'r plant yn cael llawer o sbort.  Ar ddiwedd y flwyddyn mae'r plant yn paratoi ac yn cymeryd rhan mewn Drama Nadolig sy'n cael ei ddangos i'r cyhoedd.

Ar hyn o bryd mae 12 o blant yn aelodau o Glwb Goleuni gyda rhwng 8 a 10 yn mynychu yn rheolaidd.  Mrs Wendy Morgan sy'n rhedeg y clwb gyda help y Ficer, y Parchedig Julian Smith a'i wraig Mrs Deborah Smith.

The hour is spent learning about Jesus through stories, games, craftwork, songs and prayers, at the end of which we enjoy some squash and biscuits.  We follow the Scripture Union Light course, which is designed specifically for young children.  It is a very relaxed, informal atmosphere and the children have lots of fun.  At the end of the year the children prepare and take part in a Christmas Play, which is performed at the Church.  A lot of fun is had preparing for this.

At the moment 12 children attend the Light Club with between 8 and 10 being regular attendees.  Mrs Wendy Morgan runs the club with the help of the Vicar, the Reverend Julian Smith and his wife Mrs Deborah Smith.

 Diweddariad olaf  16/04/14        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   16/04/14        Copyright & Privacy     Webmaster